Na mocy ustawy 2.0 pracownicy, którzy prowadzą działalność naukową lub biorą udział w jej prowadzeniu muszą przypisać się do dziedzin i dyscyplin (określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych).

Pod wyrażeniem „prowadzenie działalności naukowej” należy rozumieć aktywność obejmującą badania naukowe, prace rozwojowe oraz twórczość artystyczną (art. 4 ustawy 2.0)

Pracownik powinien złożyć:

Zasady dotyczące składania oświadczeń N

  • Można je złożyć tylko w jednym podmiocie w danym czasie.
  • Musi obejmować przynajmniej jedną dyscyplinę reprezentowaną przez pracownika zgodnie z oświadczeniem o dyscyplinie złożonym w tym podmiocie.
  • Okres obowiązywania oświadczenia N musi zawierać się w okresie obowiązywania oświadczenia o dyscyplinie.
  • Należy je złożyć w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia, nie później niż do dnia 31 grudnia roku, w którym pracownik został zatrudniony. W przypadku zmiany dyscypliny oświadczenie składa się niezwłocznie.

Kto może złożyć oświadczenie N?

Oświadczenie N mogą złożyć wyłącznie pracownicy prowadzący działalność naukową, zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w danym podmiocie.

Pracownicy zatrudnieni na poniższych stanowiskach są zobligowani do prowadzenia działalności naukowej:

  • nauczyciel akademicki zatrudniony w grupie stanowisk badawczych lub badawczo-dydaktycznych

– ponieważ w definicji tych stanowisk jest zawarte prowadzenie działalności naukowej.

Ustawa 2.0 nie wyklucza możliwości złożenia oświadczeń (o dyscyplinie oraz oświadczenia N) także przez pracowników uczelni, zatrudnionych na innych niż ww. stanowiska, jeżeli faktycznie prowadzą oni działalność naukową (opisaną w art. 4 ustawy: prowadzenie badań naukowych, prac rozwojowych lub działalności w zakresie twórczości artystycznej ) i posiadają w tym zakresie osiągnięcia będące przedmiotem ewaluacji.​