Dotacje na realizację inwestycji związanych z kształceniem oraz działalnością naukową

Zasady ubiegania się o przyznanie środków finansowych na realizację inwestycji.

Wnioski dotyczące inwestycji związanych z działalnością naukową, obejmują inwestycje:

  • w zakresie aparatury naukowo-badawczej oraz infrastruktury informatycznej, o wartości przekraczającej 500 000,- zł,
  • budowlane,
  • w zakresie zakupu nieruchomości,
  • współfinansowane ze źródeł zagranicznych.

Wnioski składa się w Ministerstwie Edukacji i Nauki w terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, w którym środki finansowe na ich realizację mają zostać przyznane w systemie osf – osf.opi.org.pl
Generator na stronie OSF, został  uruchomiony 1 kwietnia br

Do wniosku należy dołączyć przykładową wycenę lub ofertę w celu określenia wartości.

DANE DO WYPEŁNIENIA WNIOSKU NA 2022 R. O FINANSOWANIE INWESTYCJI ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ NAUKOWĄ

W celu weryfikacji formalnej poprawności wniosków, redaktorzy proszeni są o utworzenia konta „czytelnik” dla pani Elżbiety Krawczyk (login w OSF ekkrawczyk) z Działu Infrastruktury Badawczej, a w przypadku inwestycji budowlanych i zakupu nieruchomości o utworzenie konta „czytelnik” dla pana Macieja Wojtaszka (login w OSF mawoj) z Pionu Kanclerza.

Redaktor wniosku generuje tzw. „Stronę A” w formacie pdf, a następnie przesyła ją do Działu Infrastruktury Badawczej, dołączając:

Zespół d.s. Infrastruktury Badawczej pod przewodnictwem Pana prof. dr hab. inż. Mirosława Karbowniczka dokona ostatecznej oceny oraz ustali ranking wniosków.

W celu uzyskania oceny zespołu, należy przesłać wniosek w wersji elektronicznej do Pan mgr. Elżbiety Krawczyk z Działu Infrastruktury Badawczej (email: ekrawczyk@agh.edu.pl )  termin przesyłania wniosków to 24 czerwca 2022 r.

„Strony A” wniosków zostaną wysłane zbiorczo przez skrzynkę e-PUAP po otrzymaniu potwierdzenia wysyłki „strony A” redaktorzy wysyłają indywidualnie wnioski w generatorze OSF.

Przy przyznawaniu środków finansowych na realizację inwestycji uwzględnia się następujące szczegółowe kryteria 

  • zasadność wykorzystania infrastruktury przewidzianej do finansowania do realizacji planowanych prac lub zadań,
  • możliwość wykorzystania infrastruktury przewidzianej do finansowania przez inne podmioty w związku z jej planowanym udostępnianiem lub w ramach współpracy wnioskodawcy z tymi podmiotami,
  • przygotowanie wnioskodawcy do realizacji inwestycji i użytkowania infrastruktury przewidzianej do finansowania,
  • prawidłowość wykorzystania i rozliczania wcześniej przyznanych środków finansowych na realizację inwestycji.

 

Wnioski  w sprawie przyznania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem.


Składanie wniosków związanych z inwestycjami budowlanymi, nadzoruje sektor techniczny w pionie Kanclerza.
Istnieje też możliwość wnioskowania o finansowanie inwestycji związanych z kształceniem niebędących inwestycjami budowlanymi.
Nie ma tu ograniczenia kwotowego 500 000 zł jak w przypadku inwestycji związanych z działalnością naukową. Jedynym limitem jest wynikająca z ustawy o rachunkowości wartość środka trwałego, czyli jednostkowo 10 000 zł
Generator wniosków uruchamiany jest na początku roku a wnioski należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia roku poprzedzającego rok planowanej inwestycji.
Szczegółowe zasady oceny oraz składania wniosków, niezwiązanych z inwestycjami budowlanymi, zostaną podane w terminie późniejszym.

Podstawa prawna:  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 marca 2019 roku.  w sprawie przyznania, rozliczania i przekazywania środków finansowych na realizację inwestycji związanych z kształceniem i nauką. (Dz. U. poz. 533 z póź. zm.)

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2021 r. zmieniającym w.w. rozporządzenie (Dz.U. 2021 poz. 2506), ustanowiono obowiązki informacyjne dla beneficjentów programów dofinansowanych z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych

W przypadku, gdy środki wypłacone łącznie przekraczają kwotę 50 000 złotych, zachodzi obowiązek informacyjny, który należy realizować poprzez umieszczenie plakatu informacyjnego oraz zamieszczenie informacji na swojej stronie internetowej.

Informacja na stronie internetowej oraz na profilach w internetowych serwisach społecznościowych zawiera co najmniej:

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu realizacji obowiązków informacyjnych oraz wzory graficzne materiałów informacyjnych można znaleźć pod adresem: www.gov.pl/web/premier/dzialania-informacyjne