Jednolity System Antyplagiatowy

Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) to system wykorzystywany do sprawdzenia prac dyplomowych oraz rozpraw doktorskich pod kątem plagiatu, przeznaczony do wsparcia pracy weryfikacyjnej promotora (opiekuna) pracy. Jednolity System Antyplagiatowy jest udostępniany nieodpłatnie wszystkim uczelniom w Polsce.

Na podstawie art. 188 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 85, z późn. zm.) istnieje obowiązek kontrolowania wszystkich rozpraw doktorskich sporządzonych w formie pisemnej z wykorzystaniem Jednolitego Systemu Antyplagiatowego.

JSA nie zastąpi promotora. W dalszym ciągu decyzję, o tym, czy praca jest plagiatem podejmuje promotor.

Zakładanie konta JSA - pierwsze logowanie

W celu założenia konta w systemie JSA lub problemów z logowaniem prosimy o kontakt
z Panem mgr inż. Markiem Wójtowiczem
T: 12 617 34 77
E: wumarex@agh.edu.pl

Pomocne linki:

Logowanie do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego: https://jsa.opi.org.pl/

Wypełnianie metryczki pracy:  https://jsa-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/metryka/

Kurs e-learningowy JSA: https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/e-kurs/

Kurs zawiera materiały teoretyczne oraz praktyczne, które pomogą w lepszym poznaniu systemu JSA. Można uruchamiać go wielokrotnie, a po zakończeniu dla chętnych wystawimy zaświadczenia o udziale w kursie. Kurs zrealizowany jest dzięki platformie edukacyjnej Navoica.

Filmy instruktażowe obsługi JSA: https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy/filmy/

Baza wiedzy JSA: https://jsa.opi.org.pl/centrum-pomocy/baza-wiedzy-skroty/

Analiza raportu i wiele innych wskazówek:  https://jsa-cp.opi.org.pl/baza-wiedzy/analiza-raportu/

JSA wykrywa:

 • klony prac dyplomowych
 • zapożyczenia fragmentów w jednym lub wielu źródłach referencyjnych
 • fragmenty podobne semantycznie do tekstów w źródłach referencyjnych (niezależnie od
 • szyku słów we frazie)
 • zmiany stylu pisania pracy
 • znaki pochodzące z alfabetu innego niż język badany, ukryte znaki specjalne
 • mikrospacje i inne prawdopodobne manipulacje czcionką w celach ukrycia zapożyczeń

Dane z prac sprawdzanych w JSA mogą być porównywane do danych z następujących repozytoriów:

 • ORPPD – Ogólnopolskie Repozytorium Pisemnych Prac Dyplomowych
 • NEKST – wyszukiwarka polskiego Internetu
 • Baza aktów prawnych
 • Elementy anglojęzycznego Internetu (Wikipedia)
 • Wewnętrzna baza uczelni udostępniona do badań JSA

System zaczyna badanie pracy od wyekstrahowania samego tekstu, to znaczy pozbawionego formatowania i grafik, obiekty inne niż tekst są pomijane przez algorytm systemu. 

Kolejnym etapem badania jest wyszukanie fragmentów prac podobnych do treści pracy badanej w indeksach baz porównawczych. Dla każdej pary dokumentów dokonywane jest dokładne porównanie treści w celu znalezienia pasaży.

Do badania antyplagiatowego stosowane jest również badanie stylometryczne mające pomóc w określeniu czy praca napisana została samodzielnie. 

Definicje: 

Analiza tekstu - Moduł w Raporcie z badania pracy przedstawiający zestaw danych numerycznych pracy i mający na celu pomoc przy wykryciu fałszowania i manipulacji mających na celu ukrycie plagiatu.

PRP - Skrót, oznaczenie określające Procentowy Rozmiar Podobieństwa, czyli parametr wskazujący na poziom podobieństwa pracy badanej do innych prac z ORPPD i dokumentów pochodzących z innych źródeł porównania (Internet, akty prawne, uczelniane bazy referencyjne) wyrażony w procentach.

REST API - Usługa integracji systemu JSA z systemami uczelnianymi za pośrednictwem protokołu komunikacyjnego HTTPS i służy do obsługi badań antyplagiatowych poza interfejsem JSA.

Rozkład długości wyrazów - Rozkład długości wyrazów jest przedstawiony na wykresie, który pokazuje długość wyrazów w pracy badanej (kolor fioletowy) na tle uśrednionych wartości ze wszystkich prac znajdujących się w bazie ORPPD (kolor szary). Wykres ten służy do oceny czy była podjęta próba manipulacji tekstem.

Stylometria - Jest to rodzaj analizy tekstu, który polega na wykryciu fragmentów, które potencjalnie mógł napisać ktoś inny niż główny autor tekstu. Fragmenty tekstu o stylu odmiennym niż styl główny zostaną wykryte i zaznaczone, przy spełnionym założeniu, że minimum 70% tekstu napisane jest jednym głównym stylem.